• فرم ثبت نام را با جزئیات خواسته شده کامل کنید.

  • وارد سامانه شده و هزینه پنل را بصورت آنلاین پرداخت کنید.

  • اسکن کارت ملی و یا شناسنامه را از قسمت “ارسال مدارک” سامانه بارگذاری کنید.

  • از قمست “خرید شماره” خط اختصاصی خود را از سرشماره ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ بصورت رایگان انتخاب و سفارش دهید.